Projektový balík MINIMAL

Je určený pre úsporné riešenie, v ktorom je cena za projektové práce optimalizovaná na minimum.
Projektová dokumentácia prechádza cez tri etapy: predprojektovú prípravu, architektonickú štúdiu a tzv. jednostupňový projekt. Jednostupňový projekt je projekt pre stavebné povolenie, pričom niektoré jeho vybrané časti sú vypracované v realizačnej podrobnosti. Tento projekt je zredukovaný na minimálny rozsah nevyhnutný pre postavenie domu. Síce prináša úsporu na cene projektu, ale pre prípravu a realizáciu stavby nie je optimálny.
Jednostupňový projekt neodporúčame v prípade očakávania komplikácií pri vybavovaní stavebného povolenia a v prípade že hrozí možnosť dodatočných zmien v projekte vyžiadaných stavebným úradom alebo stavebníkom. Ďaľšou podmienkou je, že stavebný úrad upustí od územného konania a stavba je schvaľovaná v tzv. zlúčenom konaní, výsledkom ktorého je priamo stavebné povolenie. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Za jednoduchú stavbu sa podľa stavebného zákona považuje bytová budova, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.

Predprojektová príprava:

Vstupná konzultácia je zadarmo. Slúži pre zadefinovanie požiadaviek klienta, nájdenie optimálneho variantu projektu a ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky z našej strany. Nasledujúce práce súvisiace s predprojektovou prípravou má stavebník možnosť obstarať si sám, alebo ich po dohode zabezpečíme my. Ide najčastejšie o geodetické práce, geologický prieskum, radónový prieskum, overenie existencie inžinierskych sietí, stavebnotechnický prieskum, získanie územnoplánovacej informácie pre pozemok, konzultácia na príslušnom stavebnom úrade, získanie všetkých potrebných podkladov pre vypracovanie projektu. Pri získaní prieskumov a rozborov spolupracujeme výhradne so subjektami vlastniacimi oprávnenie pre vykonávanie jednotlivých činností.

Architektonická štúdia (AŠ):

Predstavuje zadefinovanie najdôležitejších vlastností budúceho domu, jeho osadenie na pozemok, dispozíciu, dizajn a základné materiálové riešenie.
Cena: AŠ vypracujeme na základe predbežnej objednávky bez zálohovej platby. Cena AŠ sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 7 € pri minimálnej cene 1050 €.
Ak si klient vyberie ADON typovú štúdiu a nepožaduje zásadne meniť koncept štúdie (zostane základný tvar, nosné prvky) prípadne sa vykonajú iba drobné dispozičné zmeny, etapu architektonickej štúdie má zadarmo.
 Klientom vybranú typovú štúdiu ADON upravíme podľa jeho požiadaviek a osadíme na konkrétny pozemok.
V prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne.
Doba dodania: 4 týždne po objednávke a dodaní podkladov z predprojektovej prípravy. Pri ADON typovej štúdii 1 až 2 týždne.
AŠ obsahuje: základný koncept riešenia domu v textovej a výkresovej forme, situáciu s umiestnením domu, pôdorysy všetkých podlaží, vizualizácie exteriéru domu. Súčasťou ceny je 1 x obhliadka pozemku do vzdialenosti 25 km od ateliéru (pri vzdialenejších výjazdoch účtujeme za 0,3 € za km pre cestu tam a späť). Hotovú AŠ dostane klient 2 x farebne vytlačenú a v digitálnej podobe (formát .pdf).

Jednostupňový projekt (JP):

Jednostupňový projekt je projekt pre stavebné povolenie, ktorého vybrané časti sú vypracované v podrobnosti realizačného projektu. Sú to základné výkresy časti "architektonické a stavebné riešenie", výkaz dverí a okien, výkaz skladieb konštrukcií a v realizačnej podrobnosti je spracovaná statika. Na požiadanie može byť vypracovaný výkaz výmer a rozpočet stavebnej časti s odhadom čiastkových rozpočtov jednotlivých profesií. Tento projekt slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia stavebným úradom a súčasne aj zhotoviteľovi (stavebnej firme) pre realizáciu stavby. V stavebnom povolení stavebný úrad na základe vypracovaného projektu určí podmienky, za ktorých bude dom realizovaný. V princípe JP slúži pre vydanie administratívneho rozhodnutia a je určený aj na to aby sa podľa neho stavalo.
Cena: JP vypracujeme na základe objednávky po uhradení zálohovej platby vo výške 40% z ceny za JP.  Cena JP sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 35 € pri minimálnej cene 5250 €. Pre rodinné domy s úžitkovou plochou väčšou ako 250 m2 a v prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne.
Pre výkaz výmer a rozpočet stavebnej časti s odhadom čiastkových rozpočtov jednotlivých profesií platí cena 1 m2 úžitkovej plochy = 2 € pri minimálnej cene 300 €. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s vybavením stavebného povolenia, s výberom zhotoviteľa stavby a kolaudáciou dokončeného domu. V cene nie je zahrnuté vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie energetického certifikátu budovy. Na požiadanie klienta tieto činnosti zabezpečíme. 

Doba dodania: 8 týždňov po objednávke a uhradení zálohovej platby.
JP obsahuje: kompletnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia plus vybrané časti projektu v realizačnej podrobnosti. Súčasťou ceny je koordinácia projektu s ostatnými profesistami (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, plynoinštalácia, elektroinštalácie, vykurovanie, atď.) Hotový JP dostane klient 6 x vytlačený a v digitálnej podobe (formát .pdf). Spracovanie výkazu výmer a rozpočtu stavebnej časti s odhadom čiastkových rozpočtov jednotlivých profesií zabezpečíme na požiadanie stavebníka.