Projektový balík INTERIÉR

Je určený pre návrh a realizáciu interiéru rodinného domu.
Projektová dokumentácia prechádza cez dve etapy: štúdiu interiéru a projektovo-realizačnú fázu.

Štúdia interiéru (ŠI):

Rieši základný dizajn interiéru, farebný a materiálový koncept, koncept zariadenia nábytkom (určenie typového a atypického nábytku).
Cena: ŠI vypracujeme na základe objednávky po uhradení zálohovej platby vo výške 50% z ceny za ŠI. Cena sa vypočíta podľa celkovej riešenej úžitkovej plochy interiéru. 1 m2 úžitkovej plochy = 15 €. Cena platí pre štúdiu priestorov s celkovou podlahovou plochou nad 50 m2. Pre podlahovú plochu do 50 m2 platí cena 20 € za 1 m2.
Pozn.: pre sanitárne priestory (WC, kúpeľňa) sa pripočítavajú k podlahovej ploche aj plochy stien.

Doba dodania: 4 až 6 týždňov podľa rozsahu zadania.
Štúdia obsahuje: celkové pôdorysy interiéru so zakresleným zariadením, rozkreslenie vybraných priestorov (pôdorys, stenové pohľady a 3D vizualizácie), popis jednotlivých povrchových úprav. Hotovú štúdiu dostane klient 2 x vytlačenú a v digitálnej podobe (formát .pdf alebo .jpg).

Projektová a realizačná fáza interiéru:

Táto časť už neobsahuje vizualizácie a podmienkou pre začatie prác na tejto etape je schválenie konceptu riešeného v štúdii interiéru.
Projektová fáza predstavuje vypracovanie realizačných výkresov kúpeľní a kuchyne vrátane kladačských plánov obkladov, výkresy rozmiestnenia elektroinštalačných prvkov a svietidiel pre celý riešený interiér.
Cena: realizačné výkresy kuchyne a kúpeľní - 20 eur/m2 riešenej úžitkovej a stenovej plochy, výkres elektroinštalácií + návrh typov svietidiel - 3 eurá/m2 riešenej úžitkovej a stenovej plochy.
Realizačná fáza obsahuje výber konkrétnych materiálov a výrobkov priamo s investorom v obchode, účasť pri výbere dodávateľov (kuchyňa, dlažby, obklady, parkety, sanitárne prvky, svietidlá), konzultovanie s vybranými dodávateľmi, poradenská činnosť pri výbere zariadenia interiéru, nevyhnutná aktualizácia výkresov, dodatočné projektové práce, návrh tvaru a materiálového riešenia atypického nábytku a povrchových úprav, autorský dozor architekta pri realizácii interiéru.
Cena: honorár pre túto časť nie je možné dopredu kvantifikovať, závisí od výberu a voľby investora a rozsahu výkonov architekta, preto je stanovená hodinová sadzba 20 eur na hodinu práce. Po dokončení prác sa dohodne množstvo odpracovaných hodín a následne vypočíta honorár. Celkový honorár sa fakturuje na dvakrát, najprv prislúchajúca časť po ukončení štúdie interiéru a na záver po ukončení projektovej a realizačnej fáze.
V prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne.