Význam projektu... kvalitne vypracovaný projekt je základným predpokladom pre postavenie domu, ktorý poskytne majiteľovi vysoký štandard bývania na dlhú dobu a v prípade predaja slušnú cenu. Podcenenie dôležitosti projektu a účasti architekta v projektovom procese vedie často k realizácii domov postavených bez štipky invencie, zle umiestnených na pozemku, so zlou orientáciou voči svetovým stranám a ich dispozičné riešenie nedosahuje ani len kvality panelákových bytov, vznikajú tak domy bez akejkoľvek architektonickej hodnoty...
 
Predprojektová príprava predstavuje prvý krok vo vývoji projektu, ktorý predchádza architektonickej štúdii. V úvodnej časti tejto etapy sa architekt v priebehu konzultácií so stavebníkom oboznámi s jeho predstavami, potrebami, životným štýlom a podkladmi, ktoré má stavebník k dispozícii. V súvislosti s finančnými, časovými a priestorovými možnosťami architekt zadefinuje v spolupráci so stavebníkom základné ciele projektu. Túto časť predprojektovej prípravy architekt vyhodnotí, určí chýbajúce podklady (geometrický plán pozemku, list vlastníctva, výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, geologický prieskum, zakreslenie existujúcich inžinierskych sietí na pozemku a v bezprostrednom okolí) potrebné pre umiestnenie domu na pozemok a získa všetky dostupné regulatívy a informácie z územnoplánovacej dokumentácie, ktoré ovplyvňujú možnosti využitia pozemku. Až po získaní všetkých potrebných podkladov je vhodné pristúpiť k vypracovaniu architektonickej štúdie.
 
Architektonická štúdia je najdôležitejšia časť projektu, ktorá je veľmi často bagatelizovaná a cenovo či významovo podhodnotená. A pritom práve ona slúži pre zadefinovanie všetkých najdôležitejších vlastností budúceho objektu. V priebehu jej vypracovania sa tvorí základná myšlienka riešenia domu, jeho osadenie na pozemok, analyzujú sa vzťahy a vplyvy okolitej zástavby a prírodného prostredia, určí sa smer, ktorým sa bude uberať dizajn domu a vyberú sa základné materiály použité pri výstavbe a povrchovej úprave objektu. Odporúčame venovať architektonickej štúdii náležitú pozornosť a dostatočné množstvo času pretože samotný projekt by mal byť v optimálnom prípade už len spodrobnením štúdie.  Architektonickú štúdiu by mal zásadne vypracovať architekt a to na základe všetkých dostupných podkladov získaných pred samotným projektovaním (pozri Predprojektová príprava).
 
Náš názor... z našich skúseností jednoznačne vyplýva, že podcenenie architektonickej štúdie ako etapy projektového procesu sa nevypláca a vedie k zbytočnému predraženiu ďalších projektových stupňov a niekedy aj samotnej realizácie domu. Objednajte si architektonickú štúdiu u architekta s prislúchajúcim vzdelaním a skúsenosťami. Všímajte si referencie už realizovaných domov. Mnoho architektov sa prezentuje páčivými vizualizáciami, ale nemajú žiadne skúsenosti s projektovaním, manažovaním projektu a realizáciou. Taktiež mnoho stavebných inžinierov sa vydáva za architektov, prípadne bagatelizujú úlohu architekta v procese projektu a realizácie. Česť výnimkám... Odporúčame pred začatím prác na samotnom projekte prerokovať vypracovanú architektonickú štúdiu na stavebnom úrade a získať záväzné stanovisko k investičnému zámeru. Taktiež je prospešné pre hladký priebeh územného alebo stavebného konania oboznámiť so stavebným zámerom bezprostredných susedov.
 
Projekt pre územné rozhodnutie... stavebný úrad ho požaduje vypracovať ak rodinný dom nespadá do kategórie „jednoduchá stavba“ (maximálna zastavaná plocha 300m2, max. podlažnosť prízemie + podkrovie a jedno podzemné podlažie) alebo ak pre územie, v ktorom sa nachádza pozemok nie je spracovaný územný plán. Tento projekt slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak stavebný úrad nepožaduje územné rozhodnutie, tak stavba sa povoľuje v spojenom (zlúčenom) územnom a stavebnom konaní a pristúpi sa rovno k vypracovaniu projektu pre stavebné povolenie.
 
Náš názor... máme skúsenosti, že niektoré stavebné úrady pristupujú k požiadavke na vypracovanie projektu pre ÚR podľa vlastných špecifických pravidiel. ADON ateliér vždy v rámci predprojektovej prípravy preveruje aké limity budú stanovené pre projekt aby sa neskôr vyhlo nepríjemným prekvapeniam.
 
Projekt pre stavebné povolenie... je podkladom pre vydanie stavebného povolenia, ktoré oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.
 
Náš názor... projekt pre stavebné povolenie nie je spracovaný v takej podrobnosti aby sa podľa neho realizovala stavba. Slúži pre administratívne povolenie stavby. Stavebníci často v snahe minimalizovať výdavky na projekt požadujú vypracovanie projektu pre stavebné povolenie už priamo v podrobnosti realizačného projektu. Tento postup neodporúčame, každý projekt potrebuje svoj čas pre „dozretie“ a projekt vypracovaný v realizačnej podrobnosti je oveľa náročnejšie meniť ak si to vyžiadajú okolnosti alebo stavebník.
 
Realizačný projekt... je podrobný technický návod pre postavenie stavby. Jeho podrobnosť umožňuje vypracovanie podrobného rozpočtu stavby, ktorý vám pomôže pri výbere dodávateľa a kontrole financií počas realizácie. Rozsah podrobnosti realizačného projektu sa dá dohodnúť individuálne so stavebníkom.
 
Náš názor... v prípadoch keď chce stavebník čo najviac znížiť cenu za projektové práce je možné vypracovať tzv. „jednostupňový projekt“ čo je vlastne projekt pre stavebné povolenie s tým, že vybrané časti projektu sú vypracované v realizačnej podrobnosti. Rozpočet a výkaz výmer sa spracuje iba pre stavebnú časť a ceny jednotlivých profesií sa odhadnú. Takéto riešenie však nepovažujeme za optimálne a malá jednorazová úspora na projekte môže v konečnom dôsledku zbytočne predražiť stavbu.
 
Projekt interiéru... predstavuje komplexné riešenie dizajnu vnútorných priestorov domu. Obsahuje vizualizácie jednotlivých miestností, rozmiestnenie mobilného nábytku, rozmery, dizajn a technické riešenie zabudovaného a atypického nábytku, výber konkrétnych materiálov pre povrchovú úpravu stien, stropov a podláh, rieši použitie a dizajn obkladov, tapiet, podhľadov, definuje konkrétny typ dverí, sanitárnych zariaďovacích prvkov, podrobne sú vypracované výkresy zariadenia kuchyne a kúpeľní a v neposlednom rade výkresy elektro s rozmiestnením elektrických zásuviek a spínačov, s polohou a typom svietidiel.
 
Náš názor... z našich skúseností vieme, že projekt interiéru stavebníci často bagatelizujú, alebo s ním ani neuvažujú. Vedie ich k tomu podcenenie významu projektu interiéru a riadia sa predstavou, že nie je problém ísť do obchodu a vybrať si "kachličky" a nejaký ten nábytok. Samozrejme, že to ide aj takýmto spôsobom, ale ten výsledok sa s komplexne vyriešeným interiérom od architekta nedá ani len porovnať...