Máte dobrý pozemok a kvalitný projekt?
To ešte neznamená že Váš dom bude postavený podľa Vašich predstáv.

Ochrana Vašich záujmov v priebehu stavby domu je rovnako dôležitá ako príprava pred realizáciou. A práve pre tieto účely je určený stavebný dozor a autorský dozor. 
Stavebný dozor vykonáva odborne spôsobilá osoba s oprávnením pre výkon tekto činnosti. Prvoradou úlohou stavebného dozoru je zabezpečiť vysokú kvalitu a hospodárnosť stavby. Stavebný dozor stojí na strane stavebníka a musí byť nezávislý od dodávateľskej firmy. Investícia do stavebného dozoru sa jednoznačne oplatí. 
Autorský dozor vykonáva architekt alebo projektant stavby. Hlavnou úlohou autorského dozoru je kontrolovať, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia. Autorský dozor sa zúčastňuje kontrolných dní na stavbe, vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje zhotoviteľovi stavby konzultácie v súvislosti s projektom a dielenskou dokumentáciou dodávateľov, posudzuje a rieši navrhované dispozičné a technické zmeny oproti schválenej dokumentácii. Autorský dozor nerieši problémy súvisiace s cenou, termínom výstavby, prevádzkové vzťahy a vzťahy účastníkov výstavby.