AUTORSKÝ DOZOR

V prípade záujmu stavebníka vykonávame autorský dozor architekta stavby. Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného vzťahu so stavebníkom.
Hlavnou úlohou autorského dozoru je kontrolovať, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia. Autorský dozor sa zúčastňuje kontrolných dní na stavbe, vyjadruje sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, poskytuje zhotoviteľovi stavby konzultácie v súvislosti s projektom a dielenskou dokumentáciou dodávateľov, posudzuje a rieši navrhované dispozičné a technické zmeny oproti schválenej dokumentácii.
Autorský dozor nerieši problémy súvisiace s cenou, termínom výstavby, prevádzkové vzťahy a vzťahy účastníkov výstavby.
Cena autorského dozoru a výjazdov na stavbu: 1 hodina = 20 €, pri výjazdoch nad 25 km od ateliéru sa hradí za 1 km = 0,3 € (cesta tam a späť)