Projektový balík ŠTANDARD

Platí pre štandardný postup a členenie projektovej dokumentácie v prípade, že stavebný úrad požaduje územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Projektová dokumentácia prechádza cez päť etáp: predprojektovú prípravu, architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt. Tento rozsah projektu je ideálny pre prípravu a realizáciu.

Predprojektová príprava:

Vstupná konzultácia je zadarmo. Slúži pre zadefinovanie požiadaviek klienta, nájdenie optimálneho variantu projektu a ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky z našej strany. Nasledujúce práce súvisiace s predprojektovou prípravou má stavebník možnosť obstarať si sám, alebo ich po dohode zabezpečíme my. Ide najčastejšie o geodetické práce, geologický prieskum, radónový prieskum, overenie existencie inžinierskych sietí, stavebnotechnický prieskum, získanie územnoplánovacej informácie pre pozemok, konzultácia na príslušnom stavebnom úrade, získanie všetkých potrebných podkladov pre vypracovanie projektu. Pri získaní prieskumov a rozborov spolupracujeme výhradne so subjektami vlastniacimi oprávnenie pre vykonávanie jednotlivých činností.

Architektonická štúdia (AŠ):

Predstavuje zadefinovanie najdôležitejších vlastností budúceho domu, jeho osadenie na pozemok, dispozíciu, dizajn a základné materiálové riešenie.
Cena: AŠ vypracujeme na základe predbežnej objednávky bez zálohovej platby. Cena AŠ sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 7 € pri minimálnej cene 1050 €.
Ak si klient vyberie ADON typovú štúdiu a nepožaduje zásadne meniť koncept štúdie (zostane základný tvar, nosné prvky) prípadne sa vykonajú iba drobné dispozičné zmeny, etapu architektonickej štúdie má zadarmo. Klientom vybranú typovú štúdiu ADON upravíme podľa jeho požiadaviek a osadíme na konkrétny pozemok.
V prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne.
Doba dodania: 4 týždne po objednávke a dodaní podkladov z predprojektovej prípravy. Pri ADON typovej štúdii 1 až 2 týždne.
AŠ obsahuje: základný koncept riešenia domu v textovej a výkresovej forme, situáciu s umiestnením domu, pôdorysy všetkých podlaží, vizualizácie exteriéru domu. Súčasťou ceny je 1 x obhliadka pozemku do vzdialenosti 25 km od sídla ateliéru (pri vzdialenejších výjazdoch účtujeme za 0,5 € za km pre cestu tam a späť). Hotovú AŠ dostane klient 2 x farebne vytlačenú a v digitálnej podobe (formát .pdf).

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR):

Slúži ako podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby stavebným úradom. Ak stavebný úrad nepožaduje územné rozhodnutie pristúpi sa rovno k vypracovaniu projektu pre stavebné povolenie bez vypracovania DÚR. V takom prípade cena za DÚR z celkovej ceny za projekt vypadáva.
Cena: DÚR vypracujeme na základe objednávky bez zálohovej platby.  Cena DÚR sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 10 € pri minimálnej cene 1500 €. Pre rodinné domy s úžitkovou plochou väčšou ako 250 m2 a v prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s vybavením územného rozhodnutia. Na požiadanie klienta zabezpečíme.
Doba dodania: 2 až 3 týždne po objednávke a získaní vyjadrenia príslušného stavebného úradu k architektonickej štúdii (investičnému zámeru).
DÚR obsahuje: kompletnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia. Súčasťou ceny je koordinácia projektu s ostatnými profesistami (požiarna ochrana, konzultácie so statikom, zdravotechnika, elektroinštalácie atď.) Hotovú DÚR dostane klient 2 x vytlačenú a v digitálnej podobe (formát .pdf).

Projekt pre stavebné povolenie (PSP):

Slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia stavebným úradom a tomu zodpovedá aj jeho podrobnosť spracovania. V stavebnom povolení stavebný úrad na základe vypracovaného projektu určí podmienky, za ktorých bude dom realizovaný. V princípe PSP slúži pre vydanie administratívneho rozhodnutia a nie je určený na to aby sa podľa neho stavalo. Podkladom pre stavbu je realizačný projekt, ktorý sa vypracuje po vydaní stavebného povolenia, keď sú jasné podmienky pre realizáciu a základné parametre pre stavbu sú schválené stavebným úradom.
Cena: PSP vypracujeme na základe objednávky po uhradení zálohovej platby vo výške 40% z ceny za PSP.  Cena PSP sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 26 € pri minimálnej cene 3900 €. Pre rodinné domy s úžitkovou plochou väčšou ako 250 m2 a v prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s vybavením stavebného povolenia. Na požiadanie klienta zabezpečíme.
Doba dodania: 8 týždňov po objednávke a uhradení zálohovej platby. V prípade, že PSP predchádza spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pristúpi sa k jeho spracovaniu po vydaní územného rozhodnutia.
PSP obsahuje: kompletnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia. Súčasťou ceny je koordinácia projektu s ostatnými profesistami (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, plynoinštalácia, elektroinštalácie, vykurovanie, atď.) Hotový PSP dostane klient 6 x vytlačený a v digitálnej podobe (formát .pdf).

Realizačný projekt (RP) vypracovaný na podklade existujúceho projektu pre stavebné povolenie:

Je vypracovaný v podrobnosti, ktorá je potrebná pre realizáciu domu. Slúži ako podklad a návod pre zhotoviteľa stavby. Jeho súčasťou je podrobný výkaz výmer a rozpočet, ktoré umožňujú vypočítanie ceny domu a výber zhotoviteľa stavby v súťaži. Súčasne umožňuje stavebníkovi lepšie kontrolovať peňažné toky v priebehu výstavby, čím môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Výkaz výmer materiálov umožní kontrolu množstva zabudovaných prvkov a materiálu do stavby. V stavebnom povolení stavebný úrad na základe vypracovaného projektu určí podmienky, za ktorých bude dom realizovaný.
Cena: RP vypracujeme na základe objednávky po uhradení zálohovej platby vo výške 40% z ceny za RP.  Cena RP sa vypočíta podľa celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 27 € pri minimálnej cene 4050 €.  Pre rodinné domy s úžitkovou plochou väčšou ako 250 m2 a v prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s výberom zhotoviteľa stavby a kolaudáciou dokončeného domu. V cene nie je zahrnuté vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie energetického certifikátu budovy. Na požiadanie klienta tieto činnosti zabezpečíme.
Doba dodania: 8 týždňov po objednávke a uhradení zálohovej platby. K jeho spracovaniu sa pristúpi po vydaní stavebného povolenia.
RP obsahuje: kompletnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby plus výkaz výmer a rozpočet stavby. Súčasťou ceny je koordinácia projektu s ostatnými profesistami (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, plynoinštalácia, elektroinštalácie, vykurovanie, rozpočet atď.) Hotový RP dostane klient 4 x vytlačený a v digitálnej podobe (formát .pdf).