Projektový balík OPTIMAL

Je pre klienta, ktorý chce minimalizovať náklady na projekt a súčasne požaduje plnohodnotný realizačný projekt spracovaný na mieru. 
Projektová dokumentácia prechádza cez tri etapy: predprojektovú prípravu, architektonickú štúdiu a projekt pre stavebné povolenie vypracovaný v podrobnosti realizačného projektu aj s výkazom výmer a rozpočtom.
Túto skladbu projektu neodporúčame v prípade očakávania komplikácií pri vybavovaní stavebného povolenia a v prípade že hrozí možnosť dodatočných zmien v projekte vyžiadaných stavebným úradom alebo stavebníkom. V takomto prípade je lepšie vypracovať samostatne projekt pre stavebné povolenie a samostatne realizačný projekt. Ďalšou podmienkou je, že stavebný úrad upustí od územného konania a stavba je schvaľovaná v tzv. zlúčenom konaní, výsledkom ktorého je priamo stavebné povolenie. Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Za jednoduchú stavbu sa podľa stavebného zákona považuje bytová budova, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.
Cenník OPTIMAL prináša klientovi úsporu na projekte pri zachovaní plnej kvality a rozsahu projektu potrebných pre realizáciu stavby.

Predprojektová príprava:

Vstupná konzultácia je zadarmo. Slúži pre zadefinovanie požiadaviek klienta, nájdenie optimálneho variantu projektu a ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky z našej strany. Nasledujúce práce súvisiace s predprojektovou prípravou má stavebník možnosť obstarať si sám, alebo ich po dohode zabezpečíme my. Ide najčastejšie o geodetické práce, geologický prieskum, radónový prieskum, overenie existencie inžinierskych sietí, stavebnotechnický prieskum, získanie územnoplánovacej informácie pre pozemok, konzultácia na príslušnom stavebnom úrade, získanie všetkých potrebných podkladov pre vypracovanie projektu. Pri získaní prieskumov a rozborov spolupracujeme výhradne so subjektami vlastniacimi oprávnenie pre vykonávanie jednotlivých činností.

Architektonická štúdia (AŠ):

Predstavuje zadefinovanie najdôležitejších vlastností budúceho domu, jeho osadenie na pozemok, dispozíciu, dizajn a základné materiálové riešenie. 
Cena: AŠ vypracujeme na základe predbežnej objednávky bez zálohovej platby. Cena AŠ sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 7 € pri minimálnej cene 1050 €.
Ak si klient vyberie ADON typovú štúdiu a nepožaduje zásadne meniť koncept štúdie (zostane základný tvar, nosné prvky) prípadne sa vykonajú iba drobné dispozičné zmeny, etapu architektonickej štúdie má zadarmo.
 Klientom vybranú typovú štúdiu ADON upravíme podľa jeho požiadaviek a osadíme na konkrétny pozemok.
V prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne.
Doba dodania: 4 týždne po objednávke a dodaní podkladov z predprojektovej prípravy. Pri ADON typovej štúdii 1 až 2 týždne.
AŠ obsahuje: základný koncept riešenia domu v textovej a výkresovej forme, situáciu s umiestnením domu, pôdorysy všetkých podlaží, vizualizácie exteriéru domu. Súčasťou AŠ je 1 x obhliadka pozemku do vzdialenosti 25 km od ateliéru (pri vzdialenejších výjazdoch účtujeme za 0,3 € za km pre cestu tam a späť). Hotovú AŠ dostane klient 2 x farebne vytlačenú a v digitálnej podobe (formát .pdf).

Projekt pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (PSPRP):

Je určený ako podklad pre stavebný úrad na vydanie stavebného povolenia a súčasne projekt slúži zhotoviteľovi (stavebnej firme) pre realizáciu stavby. V princípe PSP+RP slúži pre vydanie administratívneho rozhodnutia a je určený aj na to aby sa podľa neho stavalo.
Cena: PSPRP vypracujeme na základe objednávky po uhradení zálohovej platby vo výške 40% z ceny za PSPRP.  Cena PSPRP sa vypočíta podľa predpokladanej celkovej úžitkovej plochy budúceho domu. 1 m2 úžitkovej plochy = 40 € pri minimálnej cene 6000 €. Pre rodinné domy s úžitkovou plochou väčšou ako 250 m2 a v prípade atypických požiadaviek klienta sa cena dohodne individuálne. V cene je vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s výberom zhotoviteľa stavby a kolaudáciou dokončeného domu. V cene nie je zahrnuté vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie energetického certifikátu budovy. Cena neobsahuje inžiniersku činnosť súvisiacu s vybavením stavebného povolenia. Na požiadanie klienta tieto činnosti zabezpečíme.
Doba dodania: 6 týždňov po objednávke a uhradení zálohovej platby.
PSPRP obsahuje: kompletnú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia a v podrobnosti potrebnej pre realizáciu stavby plus výkaz výmer a rozpočet stavby. Súčasťou ceny je koordinácia projektu s ostatnými profesistami (statika, požiarna ochrana, zdravotechnika, plynoinštalácia, elektroinštalácie, vykurovanie, rozpočet atď.). Hotový PSPRP dostane klient 6 x vytlačený a v digitálnej podobe (formát .pdf).